Dnes je :


Úvod

Obecní úřad

Znak a vlajka

Historie obce

Památky

Spolky

Odkazy

Fotogalerie

Kroniky

Mikroregion

    ◊ Co je nového

    ◊ Internet

    ◊ Mapa

    ◊ Zpravodaj

    ◊ Cyklotrasy

    ◊ Návrh rozpočtu 2007

    Mikroregion Třebechovicko

Vznik Mikroregionu 

Po dlouhých úvahách a s respektováním trendu, vyplývajícího z připravené reformy veřejné zprávy a vytvářením vyšších , územně správních celků se sešli 1. a 14. října 1999 na MěÚ v Třebechovicích p.O. starostové Bělče, Blešna, Jeníkovic, Ledec, včetně Kláštera n.D. a Třebechovic p.O. Dohodli se na vytvoření dobrovolného volného sdružení obcí, které tvoří "Mikroregion Třebechovicko". Dále se připojily i obce Jílovice a Vysoký Újezd. Aby byl činnosti dán potřebný právní rámec, vlastní vstup do tohoto sdružení obcí schválila obecní zastupitelstva. Město Třebechovice p.O. rozhodnutím zastupitelstva ze dne 20. 10. 1999 vstup do tohoto sdružení obcí též potvrdilo. Současně je již schválen i záměr vypsat výběrové řízení na zpracovatele Strategického plánu včetně jeho financování společně všemi obcemi v rámci parity k počtu obyvatel.

Sdružené obce se budou podílet na přípravě a zpracování Strategického plánu sociálně ekonomického rozvoje Mikroregionu Třebechovicko, databáze strategických dat mikroregionu bude zpracována na MěÚ Třebechovice p.O.. Bude zpracován profil města a mikroregionu jako základní informační báze pro zpracovatele Strategického plánu. Obsah zadání výběrového řízení a jeho forma byla projednána na jednání starostů obcí 1. 11. 1999. Obce se také dohodly na společném financování Strategického plánu i v rámci programu SAPARD a ISPA v roce 2000 formou žádosti o dotaci. Využít sítě Internet k vystavení vlastních prezentačních stránek Mikroregionu Třebechovicko, vytvořit anglickou a německou verzi profilu jako prezentační informační základny k výše zmíněných účelům.

Závěrem lze jenom konstatovat, že obce sdružené v Mikroregionu Třebechovicko již dnes začínají vidět ve společných plánech svou budoucnost, jak se dále úspěšně rozvíjet.
Mikoregion Třebechovicko s právní subjektivitou.

Dne 12. 11. 2000 nabyl účinnosti zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Na jehož základě se transformují různá dobrovolná sdružení obcí na tzv. svazky obcí, jež jsou registrovány jako právnické osoby. Rozhodnutím zastupitelstva města a ostatních obcí tvořících sdružení obcí Mikroregion Třebechovicko byla schválena Zakladatelská smlouva a Stanovy Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko.

Jeho hlavní činností se stává řízení, aktualizace a realizace všech činností zpracovaných v základním dokumentu Strategický plán sociálně ekonomického rozvoje Mikroregion Třebechovicko, kde zejména jeho aktualizace v čase je nezbytná, aby mohl být v hlavních směrech naplňován. Řízení všech činností a odpovědnost je kolektivní.

Úkoly a cíle rozvoje našeho regionu určují, jaké činnosti svazek obcí vykonává:
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace Strategického plánu sociálně ekonomického rozvoje svazku obcí Mikroregionu Třebechovicko. Dále spolupráce v oblasti:
- ekonomického rozvoje
- rozvoje venkova
- kvality života
- ochrany životního prostředí, včetně orientace na alternativní energetické zdroje zejména v objektech v majetku obcí
-    efektivní spolupráce obcí, státní i soukromé sféry, zájmových sdružení a občanů
- spolupráce při územním plánování
- rozvoj cestovního ruchu)
- propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí
- řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací a spojů, inženýrských sítí, společné úkoly v řešení a zajištění dopravní obslužnosti území mikroregionu
- řešení společných problémů bezpečnosti občanů a majetku
- úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany a péče o zvířata
- zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití a zneškodňování
- úkoly v oblasti správy majetku obcí včetně společného majetku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi
- svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost

Dne 18. 12. 2000 se sešla ustavující valná hromada a schválila Zakladatelskou smlouvu a Stanovy. Současně zvolila řídící orgány, kterými se stává správní rada, předseda a místopředseda svazku obcí. Vrcholným orgánem je valná hromada.
Předseda: p. ing. Jaroslav Šulc, místostarosta města Třebechovice
Místopředseda: p. Jan Fryml, starosta obce Blešno
Správní radu dále tvoří: p. Jaroslav Šmákal, starosta obce Bělěč n.O.; p. Václav Jánský, starosta obce Jeníkovice; p. ing. Pavel Havlíček, starosta obce,Ledce; p. Vladimír Černý, starosta obce Jílovice; p. Miroslav Holeček, starosta obce Vysoký Újezd; p. Vít Baše, starosta obce Očelice.

Dále byla zvolena Revizní komise ve složení: p. Jan Kopelent, obec Blešno; p. Jaroslav Hubálek, obec Vysoký Újezd; p. Václav Sovák, obec Běleč n.O.
Svazek obcí má samostatné hospodaření, vede podvojné účetnictví a hospodaření podléhá povinnému auditu.

Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko byl dnem 1. 2. 2001 zaregistrován jako právnická osoba. Má sídlo na adrese Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem. Bylo mu přiděleno IČO: 70898511.

Vážení spoluobčané a přátelé v ostatních obcích našeho svazku, věřím, že nastává doba skutečné spolupráce, hájení společných zájmů a realizace společných projektů, ať budou realizovány plošně, nebo pouze v některém sídle samostatně. Vždy budou realizovány s cílem sloužit všem. Všichni, kteří jsme přijali úkoly, vynaložíme maximální snahu k jejich plnění.
Ing. Jaroslav Šulc, místostarosta a předseda
Sazku obcí Mikroregion Třebechovicko
HALÓ č.2/2001,
 
Společné projekty pro rok 2001

Na svém řádném zasedání dne 18. 12. 2000 schválila Správní rada Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko realizaci následujících projektů, které vycházejí ze strategií a úkolů Strategického plánu sociálně ekonomického rozvoje Mikroregionu Třebechovicko.

a) Multifunkční regionální informační centrum/infocentrum Mikroregionu Třebechovicko
Jedná se o informační turistické centrum při Třebechovickém muzeu betlémů fungující jak místně, tak pro celý mikroregion. Bude vybudováno jako regionální a spolupracující s ostatními informačními centry kraje, Hradce Králové a celého Podorlicka. Bude zařazeno do sítě informačních center ČCCR a SČT.

b) Zpřístupnění Internetu v místních knihovnách obcí Mikroregionu Třebechovicko, vytvoření a provozování vlastních WWW stránek Internetu
Obce vytvoří vlastní vzájemnou komunikační síť přes e-mail. Zpřístupní Internet pro své obyvatele v místních knihovnách, zakoupí pro tento účel 6 ks PC počítačů, budou provozovat vlastní informační a propagační nástroj - WWW stránky mikroregionu.

c) Zpracování projektu cyklotras mikroregionu v návaznosti na regionální cyklotrasy Hradecka a Podorlicka, vyznačení cyklotras, jejich propagace.

Cyklotrasy budou v návaznosti na místní podmínky navazovat a projekty cyklotras zpracované SČT, RRR OkÚ Hradec Králové, regionální a mezinárodní turistické trasy Euroregionu Glacensis a trasy jako je např. uvažovaná trasa HK - Vamberk - Č. Třebová - Břeclav.

d) Společná péče o památky v Mikroregionu Třebechovicko - I. etapa - drobná architektura.
Jedná se o opravy a údržbu prvků drobné a střední architektury v jednotlivých obcích mikroregionu, např.:
Běleč nad O. -  Pomník Jana Husa
Boží Muka 3x
Blešno - Asanace interiéru a oprava maleb v kapličce
Jeníkovice - Oprava věže kostela
Jílovice -  Pamětní kříž v obci (kompletní oprava)
Ledce - Kostelík sv. Jana Křtitele (oprava fasády)
Očelice - Křížek před kapličkou
      Kaplička (oprava střehy)
Vys. Újezd - Kříž u hřbitova
      Hřbitovní zeď

Na všechny výše zmíněné projekty bylo požádáno o dotace a mají u státních orgánů plnou podporu. Jednotlivé obce vyčlenily ve svých rozpočtech značné prostředky na jejich spolufinancování. Případné přidělení dotací umožní jejich realizaci v plném rozsahu.

Vedle těchto uvedených projektů jsou připravovány rozsáhlé investiční akce jako je výstavba DPS (Dům s pečovatelskou službou), přestavba stávající DPS na rozšíření kapacity Charitního domu DD Zdislava. V roce 2001 bude v objemu 15 mil. Kč rozšířena kapacita stávajícího DD o 12 - 15 lůžek z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla získána za významného přispění zastupitele p. Jaroslava Bartoše. Ve stadiu územního řízení je příprava akce zastřešení zimního stadionu a oprava a výstavba levobřežní opěrné zdi poškozené při povodních v roce 1998.

Umožní-li to finanční situace města a obcí, může být realizována celá další škála připravovaných projektů a i drobných akcí.               
 


Nahoru

 

Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 pix