Z jednání valné hromady svazku obcí Mikroregion Třebechovicko 2006

Dne 28. listopadu 2006 se na městském úřadě v Třebechovicích p.O. uskutečnilo zasedání Valné hromady svazku obcí Mikroregion Třebechovicko. Hlavním bodem byla volba orgánů tohoto uskupení pro následující období. Zvoleni byli:

- předseda …………... Ing. Jiří Němec (starosta Třebechovic p.O.)
- místopředseda ….. Jan Kopelent (starosta Blešna)

- člen správní rady .. Vladimír Veselka (starosta Bělče n.O.)
- člen správní rady .. Miloš Havel (starosta Jeníkovic)
- člen správní rady .. Vladimír Černý (starosta Jílovic)
- člen správní rady .. Mgr. Václav Odl (starosta Ledec)
- člen správní rady .. Vít Baše (starosta Očelic)
- člen správní rady ... Miroslav Holeček (starosta Vysokého Újezdu)

- členové revizní komise: Marcela Kupková (Jeníkovice)
Mgr Pavel Hemelík (Běleč n.O.)
Vlasta Horáková (Třebechovice p.O.)

Valná hromada dále schválila rozpočtové provizorium pro první tři měsíce příštího roku a plán práce na rok 2007. Na závěr proběhlo slavnostní zahájení provozu projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu Třebechovicko“

Ing. Jiří Němec
předseda svazku obcí Mikroregion Třebechovicko


Mikroregion Třebechovicko - Co je nového

Zpráva o činnosti za rok 2005
Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko, který sdružuje celkem 8 obcí vznikl na přelomu roku 2000 a 2001. Na rozloze 72,94 km2 zde žije 7.453 obyvatel. V roce 2000 byl zpracován Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko a v souladu s ním jsou koncipovány jednotlivé roční plány práce svazku obcí. V letech 2001 až 2003 byly realizovány plánované projekty, zejména „měkké“ projekty, zaměřené na přípravu projektů, internetizaci obcí, vytvoření společných webových stránek, rozvoj drobné infrastruktury v cestovním ruchu, pokračovalo se v péči o památky, realizaci vybraných cyklotras.

V roce 2005 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které byly podpořeny dotacemi z grantů Královéhradeckého kraje a z Programu obnovy venkova. Proběhla příprava nových projektů svazku obcí a byly vypracovány žádosti o dotace na rok 2006 z POV a krajských grantů. Činnost v roce 2005 lze charakterizovat těmito body:

V únoru 2006 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třebechovicko s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a 3 zákona 42082004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí byly dle § 10 odst. 3 písm. b) nebyly zjištěny významné nedostatky.

Poznámka:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové sklady a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třebechovicko jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na Městském úřadě v Třebechovicích pod Orebem.

Ing. Jitka Benešová,
OHGS s.r.o.
Ing. Jiří Němec,
předseda svazku obcí Mikroregion Třebechovicko

Zpět