HISTORIE TVORBY, SCHVALOVÁNÍ  A ZÍSKÁNÍ OBECNÍHO ZNAKU A PRAPORU PRO OBEC JENÍKOVICE

V Zákoně o obcích (obecní zřízení) 128/2000 ze dne 12. dubna 2000 v § 5 odst. 1 se říká, že Obce, městské obvody a městské části a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. V odst. 3 téhož paragrafu je uvedeno. Obci, která nemá znak a prapor obce, mohou být na její návrh znak a prapor obce uděleny předsedou Poslanecké sněmovny. Obec může navrhnout předsedovi Poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu obce.
Tato ustanovení umožnila i naší obci pokusit se získat obecní symboly, které vyjadřují suverenitu a životaschopnost každého lidského sídla.
Obec Jeníkovice již 6 let (1999) vyvíjela snahu k tomu, aby získala svůj obecní znak a prapor. Již dvě volební období dvě obecní zastupitelstva pátrala po nějakých hmatatelných materiálních památkách, dle kterých by se dala odvodit jejich podoba. Člen zastupitelstva a starosta obce pan Jan Lukášek navštívil Okresní archiv v Hradci Králové, kde ve fondu „Obec Jeníkovice“ nalezl alespoň několik listin s otisky razítek z doby protektorátu (1940) a po válce (1946).

První písemný doklad o iniciativě získat znak nebo i vlajku pochází ze dne 1. 12. 1999, kdy se obecní úřad jménem starosty pana Václava Jánského obrací dopisem na Českou genealogickou a heraldickou společnost se sídlem v Praze, kde argumentuje tím, že obec již v minulosti měla svůj znak a proto žádá o jeho obnovení. Tato žádost byla dalším dopisem ze dne 22. 6. 2000 urgována a tak po téměř osmi měsících přichází odpověď. Zde se dostává vysvětlení úředního postupu při žádosti a udělování obecních symbolů. Tím další aktivita prozatím končí.

Když se někdy koncem roku 2002 po rozhovoru s panem Jánským této záležitosti ujal pan Vladimír Šmíd, začala se situace měnit. Nejdříve byly založeny internetové stránky dne 1. 3. 2003, kde byly uveřejněny historické informace o pověsti a podobě původního znaku buď na razítku nebo pečeti. Razítka, jejichž otisky se zachovaly v archivu, ukazují podobu, která koresponduje s popisem a erbovní pověstí. Pečetidlo se žádné nedochovalo, zatím se o něm neví. Jedině bývalý starosta pan Bohuslav Kavalír říkal, že pamatuje toto pečetidlo.

Návštěva S.Kasíka v Jeníkovicích dne 22.9.2003Na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 4. 2003 byl přednesen a projednán návrh obecního znaku, který vycházel z podoby na zachovaném protektorátním razítku. Návrhy zpracoval pan Vl.Šmíd a byly vystaveny u obecního úřadu, aby se k nim mohli vyjádřit též občané. V diskusi nebylo připomínek a proto bylo odsouhlaseno zaslání žádosti s návrhem příslušné instituci v předložené podobě. Panu Vl.Šmídovi byla panem starostou M. Havlem předána písemná nabídka heraldické kanceláře "DAUPHIN" z Roudnice nad Labem, která nabízela odborné zpracování celého řízení. Protože všechny informace, týkající se této věci byly publikovány na internetových stránkách obce, měl k nim přístup prakticky každý.
Protože návrhy a schvalovací řízení vyžaduje dodržení určitých heraldických pravidel, byla oslovena Heraldická kancelář pana St. Kasíka z Roudnice nad Labem Dauphin. Ta vypracovala 2 návrhy znaku a 8 praporů a na veřejném zasedání dne 23. 9. 2003 byly návrhy vystaveny a posouzeny. Pak dal pan starosta M.Havel hlasovat a obecní zastupitelstvo schválilo návrh
znaku ve verzi B a obecní prapor, variantu B/2 7 hlasy. Tyto návrhy byly zaslány Poslanecké sněmovně, podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Podle vyjádření pana S.Kasíka by to mohlo být vyřízeno do velikonoc 2004.

Pan S.Kasík a pan starosta M.Havel dne 3.3.2004 na obecním úřadě Jeníkovice

Řádná schůze PS proběhla až 19. 5. 2004. Naše návrhy byly posouzeny a k velkému zklamání nebyly přijaty. Z parlamentu dostáváme dopis, ve kterém předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii Mgr. Ivana Levá sděluje, ze na svém jednání se zabývali naší žádostí, ale že ji nedoporučili ke schválení. Požaduje se v navrhovaných symbolech sjednotit patu štítu a dále doporučují symbol vlajky zjednodušit a zvětšit vyobrazené figury.

Výhrady odborníků byly p. Kasíkem akceptovány a byly vypracovány změny. Ty byly opět předloženy obecnímu zastupitelstvu a občanům na veřejném zasedání dne 7. 7. 2004. Heraldická kancelář znovu posílá materiál ke schvalovacímu řízení. Podvýbor PS zasedá dne 15. září 2004 a konečně dostáváme dobrou zprávu. Všechny projednávané žádosti byly schváleny a tedy i pro obec Jeníkovice. Symboly obce byly schváleny v této podobě:

Znak: Ve stříbrno – modře polceném štítě se zelenou patou vpravo vyrůstající zelená lípa, vlevo na patě stojící zlatá kostelní věž s dveřmi, obloukovým oknem, stanovou střechou se sanktusníkem  pod jehlancovou střechou, vše červené, zakončenou zlatou žerdí s makovicí a křížkem.

Vlajka: List tvoří dva svislé pruhy, bílý a modrý, v poměru 1:2 a vodorovný zelený pruh na dolním okraji široký jednu čtvrtinu šířky listu, ze kterého do bílého pruhu vyrůstá zelená lípa. V modrém pruhu ve střední části listu stojí žlutá kostelní věž s obloukovým oknem, obdélníkovými dveřmi, stanovou střechou se sanktusníkem pod jehlancovou střechou, vše červené, se žlutou makovicí s křížkem. poměř šířky k délce listu je 2:3.

Vše ještě musí potvrdit "nadřízený" Výbor pro vědu, výchovu, mládež a sport. Teprve po té byly na obce  rozesílány dopisy s vyrozuměním.

Na obec oznámení přišlo v úterý 23. 11. 2004 v tomto znění:

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky Vaší obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem.

Slavnostní akt se uskuteční v pátek 3. prosince 2004 v 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1, Malá Strana, místnost č.108 – „Státní akty“ – I. patro.

Svoji účast, v doprovodu maximálně 1 osoby, laskavě potvrďte na telefon protokolu. Prosím, abyste se dostavil 30 minut před zahájením.

Srdečně zdraví PhDr. Jan Prokeš,
ředitel kanceláře předsedy poslanecké sněmovny

Tímto aktem bylo dne 3. 12. 2004 v PS završeno šestileté úsilí zastupitelů o jejich získání a používání pro blaho naší obce a velký dárek občanům i obci Jeníkovice k Vánocům 2004!

K převzetí dekretu se do Prahy v pátek, dne 3. prosince 2004 vydali vlakem z Třebechovic p. O. pan starosta M. Havel a pan Ing. Jos. Gregor.

Starosta M.Havel přebírá dekret

Zpět