Bývalá tvrz v Jeníkovicích

Tvrz - v gotice opevněné sídlo drobné venkovské šlechty - zemanů (později tvrze vlastnili také bohatí měšťané), poměrně nevelké a stavěné obvykle uprostřed vsi, někdy na návrší, často však uprostřed vodního příkopu nebo nad rybníkem či na ostrůvku v něm. Od 13. století se jako hlavní typy objevují tvrze kruhové, věžové a palácového typu (s podélným stavením) a jejich kombinací se utvářejí složitější dispozice. Renesanční tvrze se štíty a sgrafity upouštějí od opevnění a dnes je (podobně jako starší gotické tvrze) najdeme v hospodářských dvorech, někdy nadále obývané (podobající se buď malému zámečku nebo obytnému domu), jindy přeměněné např. na sýpku. V řadě případů byla starší tvrz pojata do novostavby barokního zámku a je v něm více či méně patrná.
Po jiných tvrzích zůstaly jenom stopy v terénu - např. valy a příkopy - jako tzv. tvrziště.

Jeníkovice se připomínají poprvé v r. 1385, kdy zde byl filiální kostel k faře Třebechovické. V této době byly příslušenstvím Ledců. V roce 1528 Pravděpodobný vzhled Jeníkovické tvrze v souvislosti s dělením ledeckého statku v rodině Šárovců ze Šárova se Jeníkovice staly součástí nově vytvořeného statku Srub, který patřil Petru Šárovcovi. V roce 1547, kdy bylo rozděleno srubské zboží a zdejší díl připadl Janu Šárovcovi ze Šárova, synu Petra Šárovce, předchozího majitele Srubu (u Ledec) a Jeníkovic. Jan neměl v Jeníkovicích kde sídlit, a proto vystavěl tvrz, na níž později i dožil. Byla to asi jen prostá obytná budova. Za jeho náhrobek je považován náhrobek s nečitelným nápisem u levé strany kostelní věže v Jeníkovicích.
Tvrz se poprvé připomíná roku 1587, kdy se Janovi synové dělili o otcovský majetek. Tvrz tehdy připadla Vilému Jakubu Šárovcovi. Vilémův bratr Jindřich spolu se svou manželkou Majdalénou Šárovcovou z Chodů však již roku 1589 od Viléma tento majetek získává. Jindřich zemřel 17. dubna 1599 (L. Domečka a F. l. Sál uvádějí rok 1594), pohřben byl v kostele v Ledcích. Po jeho smrti Jeníkovice držel syn Mikuláš Rolenc, který zemřel roku 1606 a zboží pak získává za 5 000 kop grošů druhý Jindřichův syn Jan Václav. O Janu Václavovi dále víme, že se roku 1600 v Třebechovicích utkal v souboji na kordy s Heřmanem Strakou, byl poraněn, avšak uzdravil se.
Jan Václav Šárovec držel tvrz a ves do roku 1623, kdy vše prodal z obavy před pobělohoskými konfiskacemi Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy, majiteli opočenského panství. Tento prodej bývá uváděn též roku 1615. Tím byla tvrz odsouzena k zániku, neboť ztratila po včlenění do velkého panství svůj význam sídla vrchnosti.  Konfiskačním řízením se roku 1635 stávají novými majiteli Colloredové. Dle všeho tato tvrz po roce 1623 a nejspíše ještě v první polovině 17. století zaniká beze stopy. Stávala pravděpodobně v jižní části vsi v areálu bývalého dvora (dříve Státní statek Smiřice), avšak nic se z ní nezachovalo. 

Mimo to se dochovaly zvěsti ještě o druhé Jeníkovické tvrzi, též zaniklé, nacházející se na místě zvaném "Na spáleništi", kde k roku 1926 stávala hájovna a kde došlo v minulosti k objevu "starých sklepů". 

Zpět